Η παρούσα ενότητα αναφέρεται σε έρευνες που διεξάγονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατητηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνει την περιγραφή και τα κείμενα του ερευνητικού έργου που έχει αναλάβει η Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Κοινωνικής Άνάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Το έργο της Ερευνητικής Ομάδας οργανώνεται σε 3 βασικούς ερευνητικού άξονες οι οποίοι αναπτύσσονται σε βάθος τριετίας (2020-2023). Οι ερευνητικοί άξονες είναι: 

 

1ος Ερευνητικός Άξονας : «Εισόδημα & Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη»

Ο 1ος Ερευνητικός Άξονας μελετάει το Εισόδημα & τις Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την αποστέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις ανισότητες. Αξιοποιεί δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT προκειμένου να αποτυπώσει το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ του πληθυσμού της Κρήτης.

Επιδιώκει καλύτερη χωρική αποτύπωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Κρήτη, συμβάλλοντας στην χάραξη αποτελεσματικότερων πολιτικών παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο. Εστιάζει επίσης στην επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων, σε χρήμα και σε είδος, στον εισόδημα και στις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών, δίνοντας έμφαση στην επίδραση που ασκούν στον κίνδυνο φτώχειας, αποστέρησης  και αποκλεισμού. Αυτό θα βοηθήσει στο να αποκαλυφθούν αδυναμίες και κενά στο σύστημα  κοινωνικής προστασίας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος 1ου Ερευνητικού Άξονα: Χρίστος Παπαθεοδώρου, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Περισσοτερα

2ος Ερευνητικός Άξονας: «Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης & Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες»

Ο 2ος Ερευνητικός Άξονας περιλαμβάνει δύο έρευνες πεδίου με αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται χρήση ερωτηματολογίου για την ποσοτική διερεύνηση των δεικτών κοινωνικής αποστέρησης στην τοπική κοινωνία. Ακολουθεί η διεξαγωγή ημι-δομημένων συνεντεύξεων με μέλη των τοπικών κοινωνιών και με επιλεγμένες ομαδικές συνεντεύξεις υπό τη μορφή του focus group σε ιδιαίτερες ομάδες του πληθυσμού. Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη του βαθμού αποτελεσματικότητας κοινωνικών προγραμμάτων στην κάλυψη αναγκών των πολιτών καθώς και η αναγκαιότητα κάλυψης νέων κοινωνικών αναγκών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων στην Κρήτη.

Επιστημονικά Υπεύθυνος 2ου Ερευνητικού Άξονα: Γιώργος Τσιώλης, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καθηγητής στο αντικείμενο “Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα”.

Περισσοτερα

3ος Ερευνητικός Άξονας: «Εντοπισμός & Ανάλυση Θυλάκων Τοπικής Αποστέρησης και Φτώχειας στην Κρήτη»

Ο 3ος Ερευνητικός Άξονας εστιάζει στον εντοπισμό  θυλάκων τοπικής αποστέρησης και φτώχειας μέσω της κατασκευής ειδικής γεωγραφικής βάσης δεδομένων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή ειδικών μεθόδων χωρικής ανάλυσης στην Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται πιλοτικές έρευνες πεδίου σε τοπικές κοινωνίες που εμφανίζουν υψηλούς δείκτες  αποστέρησης  στον αστικό ή τον αγροτικό χώρο ή σε ιδιαίτερες κατηγορίες πληθυσμού. Η επιλογή των θυλάκων ή των κατηγοριών πληθυσμού που μελετώνται αποφασίζεται με βάση την αποτίμηση του βαθμού τοπικής αποστέρησης, των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν  οι τοπικές κοινωνίες. Αναλυτικότερα, αναπτύσσονται διεργασίες χωρικής αποτύπωσης της  φτώχειας και της αποστέρησης που θα επιτρέπει τη χωρική ανάλυση της φτώχειας και της αποστέρησης και το χωρικό εντοπισμό της αποστέρησης ευάλωτων και ειδικών ομάδων.

Πέραν αυτών, τα συστήματα χωρικής αποτύπωσης της φτώχειας θα τροφοδοτήσουν το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης ή και το αντίστοιχο του Υπουργείου Εργασίας. Οι απεικονίσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές θα συμβάλουν στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος 3ου Ερευνητικού Άξονα: Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Αστική κοινωνιολογία, κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμοί", Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος διεξαγωγής και ανάλυσης πιλοτικών ερευνών στον 3ο Ερευνητικό Άξονα: Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο τη Κοινωνιολογία των τοπικών κοινωνιών και του πολιτισμού.  Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Περισσοτερα