Π.5: Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης και Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Έκθεση αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης - ιεράρχηση προτεραιοτήτων - σχεδιασμός έρευνας

Άνοιγμα

Π.6-7: 1η Έρευνα πεδίου & Ανάλυση

Άνοιγμα

Π.6-7: 2η Έρευνα Πεδίου και Ανάλυση

Άνοιγμα