Π.8: Εντοπισμός & Ανάλυση Θυλάκων Τοπικής Αποστέρησης & Φτώχειας στην Κρήτη. Έκθεση αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης - Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων - Σχεδιασμός Έρευνας

Άνοιγμα

Π.10: Χωρικοί θύλακες αποστέρησης στην Κρήτη (εργαλεία - χαρτογράφηση)

Άνοιγμα

Π.12-13: 1η έρευνα & ανάλυση πεδίου σε επιλεγμένους θύλακες

Άνοιγμα

Π.12-13: 2η έρευνα και ανάλυση πεδίου σε επιλεγμένους θύλακες

Άνοιγμα