Έργο Includ-EU - Συνοπτικά κείμενα και καλές πρακτικές για ζητήματα προσβασιμότητας μεταναστών/τριών τρίτων χωρών στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη στέγαση, στη συμμετοχικότητα

"Ένας από τους ειδικούς στόχους του Includ-EU είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων για την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων ένταξης, μεταξύ άλλων μέσω της ανάλυσης υφιστάμενων καλών πρακτικών και της διαμόρφωσης θεματικών συστάσεων.

Αυτές οι συνοπτικές αναλύσεις (briefings) είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συλλογικής χαρτογράφησης επιτυχημένων πολυμερών, πολυεπίπεδων και δημόσιου-ιδιωτικού τομέα συνεργασίες σε διαφορετικές διαστάσεις ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις χώρες-στόχους της ΕΕ, σύμφωνα με το Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027.

Συγκεκριμένα, οι συνοπτικές αναλύσεις (briefings) περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση για κάθε ένα από τα θέματα που καλύπτονται στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, εστιάζοντας επίσης στις ευρύτερες επιπτώσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών".   

Includ EU:
Promoting the exchange of good practices between European regions about migrant integration. https://includeu.eu

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Includ-EU’s briefings in Greek https://includeu.eu/includ-eus-briefings-in-greek

- Στέγαση 

- Εκπαίδευση

- Συμπερίληψη στην Αγορά Εργασίας 

- Προώθηση της συμμετοχής και της επαφής με τις κοινωνίες υποδοχής 

- Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη 

 

Project partners:

Donor: Funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union (DG HOME)

Project period: January 2020 – September 2023