Ευρωπαϊκό Έργο Includ-EU του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) για την κοινωνική ένταξη μεταναστών

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης υλοποιεί το έργο  Inculd EU του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Το έργο στοχεύει στην οικοδόμηση πιο συνεκτικών ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, συνεργασίας και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία. Το έργο συγκεντρώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών τρίτων χωρών, με διαφορετικές γνώσεις σχετικά με την πραγματικότητα της μετανάστευσης και την εμπειρογνωμοσύνη για την κοινωνική ένταξη. Το έργο  όχι μόνο αναγνωρίζει τις εδαφικές διαφορές εντός και μεταξύ των χωρών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής ένταξης αλλά και τις αξιοποιεί για τη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών δυνατοτήτων και των υφιστάμενων δικτύων και πόρων.

Ως εκ τούτου, θα αξιοποιήσει τις δυνητικά συμπληρωματικές εμπειρίες σε θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών από τρίτες χώρες και θα προωθήσει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των περιφερειών και των πόλων στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπλέον, θα προσφέρει την ευκαιρία να δοκιμάσουν συγκεκριμένες τοπικές δράσεις ως καλά παραδείγματα που θα επιτρέψουν την αναπαραγωγή τους σε επίπεδο ΕΕ. Το σχέδιο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην καλύτερη κατανόηση και κλιμάκωση των καινοτόμων πρακτικών ενσωμάτωσης σε θέματα φύλου και ηλικίας που στηρίζονται σε συνέργειες που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα συμβάλει: α) στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών τρίτων χωρών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, β) στην ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την κοινωνική ένταξη σε κρίσιμους τομείς που συνάδουν με τις προτεραιότητες που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ  και γ) την ενημέρωση για τη χάραξη της μελλοντικής πολιτικής κοινωνικής ένταξης της ΕΕ.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο οποίος συνδέεται με τα Ηνωμένα Έθνη και με 173 κράτη μέλη. Επίσης από το Δίκτυο ευρωπαϊκών περιφερειών (AER) στο οποίο συμμετέχουν 150 περιφερειακές αρχές και από 5 χώρες-εταίρους (περιφερειακές / τοπικές αρχές), με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια ευρεία και ισορροπημένη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο γενικός στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων τριών ειδικών στόχων:

Ειδικός στόχος 1: Βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών από τις χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία, για τη διευκόλυνση της ένταξης μεταναστών τρίτων χωρών.

Ειδικός στόχος 2: Η εφαρμογή και αξιολόγηση πιλοτικών έργων που προωθούν την ενσωμάτωση των μεταναστών τρίτων χωρών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία.

Ειδικός στόχος 3: Ο καθορισμός ενός άτυπου δικτύου περιφερειών και τοπικών αρχών με διαφορετικά επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης, το οποίο αξιοποιεί την ποικιλομορφία των εδαφικών προσεγγίσεων, της πολιτικής και της πρακτικής για την κοινωνική ένταξη.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

Συντονιστής Εταίρος: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Ιταλίας

Εταίροι και Συνεργαζόμενοι φορείς:

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στις κατά τόπους χώρες που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήματα (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ρουμανία)

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER)

Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα)

Περιφέρεια Σαρδηνίας (Ιταλία)

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Τοσκάνης (Ιταλία)

Περιφέρεια Heart Brabant (Ολλανδία)

Γραμματεία Ισότητας, Μετανάστευσης και Ιθαγένειας της Καταλονίας (Ισπανία)

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 36 μήνες

Περισσότερες πληροφορίες στο site του INCLUD EU: https://includeu.eu/